Een club met allure toont zijn klauwen _____ VZW | BELGISCHE CLUB VOOR OUDE PEUGEOT’s - CLUB BELGE DES ANCIENNES PEUGEOT | ASBL Maatschappelijke zetel: Leugstraat 103 - 2630 AARTSELAAR Ondernemingsnummer: 0887.617.603 RPR: ANTWERPEN  peugeotclubbelgium.be VZW | BELGISCHE CLUB VOOR OUDE PEUGEOT’s - CLUB BELGE DES ANCIENNES PEUGEOT | ASBL Maatschappelijke zetel: Leugstraat 103 - 2630 AARTSELAAR Ondernemingsnummer: 0887.617.603 RPR: ANTWERPEN  peugeotclubbelgium.be Design by             © 2024
© vzw | BCOP - CBAP | asbl

Privacy beleid

De vzw | BCOP-CBAP | asbl, met als ondernemingsnummer: 0887.617.603, verwerkt bij uw lidmaatschap privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens. vzw | BCOP-CBAP | asbl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en en zo goed mogelijk beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij: duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring en onze cookiesverklaring; onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op je aanvraag onder andere ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. Wij zijn de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Onze cookiesverklaring maakt onlosmakelijk deel uit van deze privacyverklaring. Wij raden je aan deze verklaringen zorgvuldig te lezen. Gebruik van persoonsgegevens Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jouw worden opgegeven op het inschrijvingsformulier waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, en deze worden ook nooit doorgegeven aan derden ook niet aan andere leden, dan op eigen verzoek. De BEHVA (*) wordt niet beschouwd als derden, gezien u FULL CLUB MEMBER wordt van de BEHVA door uw lidmaatschap met de vzw | BCOP-CBAP | asbl. Wij verwerken de gegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een specifiek doel, waaronder: Persoonlijke contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die vzw | BCOP-CBAP | asbl nodig heeft om persoonlijk met u contact op te nemen (zoals uw naam, thuis- of e-mailadres, en telefoon- en/of gsm- nummer); Demografische informatie, waaronder uw geboortedatum, leeftijd, geslacht, locatie (postcode, gemeente/stad, provincie en eventueel geolocatie), Uw rekeningnummer om eventuele terugbetalingen te kunnen verrichten; De oldtimervoertuigen welke u in uw bezit hebt met de technische kenmerken zoals bouwjaar, type, kleur en identificatienummer; Uw lidnummer bij de BCOP/BEHVA (*) en eventueel dit van l’Aventure Peugeot; Of u al of niet lid bent van nog andere verenigingen, onderdelen hebt, enz. Of u toegetreden dan wel effectief lid bent bij onze vereniging. Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de eenvoudige reden dat wij u een volwaardig lidmaatschap willen aanbieden met verzending van een clubblad en ledeninfo per email en met u in contact zouden kunnen treden, om gegevens inzake onze gemeenschappelijke passie te kunnen delen of, wanneer wij op u of uw voertuig beroep wensen te doen wanneer dit nodig zou zijn. Bewaartermijnen Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang u lid bent van onze vereniging. Nadat u uw lidmaatschap hebt opgezegd of wanneer u uw lidgeld niet meer hebt vernieuwd, blijft u nog gedurende 3 maanden op ‘non actief’ staan in onze database, daarna worden uw gegevens definitief verwijderd. E-mail Wij kunnen je, nadat u lid bent geworden van onze vereniging, e-mails toezenden in het kader van onze clubactiviteiten. Verstrekking aan derden De door jouw verstrekte gegevens worden nooit aan derde partijen doorgegeven. De BEHVA (*) is geen derde partij. Je adresgegevens worden wel doorgegeven aan de drukker/uitgever die ons clubmagazine publiceert, of technische partners/providers die diensten leveren om jouw gegevens op te slaan of onze website te onderhouden. Indien u een oldtimerverzekering bij MARSH wenst af te sluiten zullen deze beroep doen op de database BEHVA (*) om de nodige informatie inzake uw lidmaatschap op te vragen. Cookies Op onze website wordt op sommige pagina’s gebruik gemaakt van cookies. In onze cookiesverklaring kun je meer lezen over wat cookies zijn en welke cookies geplaatst worden. Intern reglement In onze Club hebben wij een intern reglement opgesteld. Het bestaan van dit intern reglement is ook bepaald in de statuten. Wij vragen u bij uw aanvraag tot toetreding tot onze vereniging dit intern reglement en onze statuten grondig te willen doornemen. Wanneer u het aanvraagformulier tot toetreding ondertekent of wanneer u jaarlijks het lidgeld hernieuwd, betekent dit dat u expliciet akkoord gaat met onze statuten en het intern reglement. Zonder dit intern reglement is het trouwens onmogelijk de vereniging draaiend te houden. Statistische gegevens Wij kunnen demografische informatie uit verschillende bronnen (BCOP/BEHVA/MARSH/AVENTURE) met elkaar combineren voor verwerking van statistische gegevens. Beveiliging Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Websites van derden Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Wijzigingen in deze privacyverklaring Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en onze cookiesverklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Inzage en wijzigen van jouw gegevens Via de website van onze partner, de BEHVA, kunt u uw persoonsgegevens nakijken en eventueel wijzigen. U dient zich te identificeren met de inlogcode (lidnummer of emailadres + psw), welke u gekregen hebt bij uw toetreding tot de BEHVA. Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Contactgegevens Als je vragen hebt over jouw privacy en onze privacy- en cookiesverklaring , dan kun je contact met ons opnemen via email: gdpr@bcop-cbap.be en dient u een kopie van uw lidkaart BEHVA en lidkaart BCOP alsook van uw identiteitskaart in bijlage mee te sturen met uw vraag. (*) BEHVA = BELGIAN HISTORICAL VEHICUL ASSOCIATION Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27/09/2020. ______________________________________________________________________________________________
INTERN REGLEMENT vzw | BCOP-CBAP | asbl HOOFDSTUK V: PERSOONLIJKE LEVENSSFEER/ ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING 25/05/2018 (GDPR). De bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens is een grondrecht. Krachtens artikel 8, lid 1, van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het „Handvest”) en artikel 16, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) heeft eenieder recht op bescherming van zijn persoonsgegevens. Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) Door zijn toetreding tot de club gaat het kandidaat lid expliciet akkoord dat zijn in het aanmeldingsformulier aangebrachte gegevens verwerkt worden in het ledenbestand van de BCOP en de BEHVA (waar hij door zijn lidmaatschap automatisch Full Club Member) van wordt. Het ledenbestand van de BCOP wordt immers gedeeld met dat van de BEHVA, welk een overkoepelend orgaan is in de Belgische oldtimerwereld en waarvan de BCOP mede stichtend lid is, alsook met de verzekeraar MARSH, voor zover het lid zich bij deze maatschappij verzekerd heeft of zich door toedoen van de BEHVA en de Club bij deze maatschappij wenst te verzekeren. Er worden door de BCOP nooit persoonsgegevens van leden doorgespeeld aan derde partijen om commerciële doelen te bereiken, noch onder de leden onderling, dan wel op hun eigen verzoek. De leden hebben toegang tot hun persoonsgegevens via de databank van de BEHVA, alwaar zij via hun inlogcode hun persoonlijke gegevens kunnen raadplegen en eventueel aanpassen. Indien personen hun gegevens wensen te wissen dan ontslaan zij zichzelf logischerwijze automatisch als lid van de vereniging. Een ontslagnemend lid wordt na een periode van 3 maanden ‘op non-actief’ verwijderd uit het ledenbestand. Personen welke meer willen weten over de GDPR en de verwerking/opslag/gebruik van hun persoonlijke gegevens door de BCOP, kunnen contact opnemen met de club via email: gdpr@bcop-cbap.be Hij/zij zal wel een kopie van zijn BCOP en BFOV-lidkaart alsook een kopij van zijn/haar identiteitskaart als bijlage bij zijn bericht dienen te voegen. HOOFDSTUK VI: RECHT OP AFBEELDING: Het is evident dat bij rondritten en/of andere gebeurtenissen in Clubverband gewoonlijk foto’s van het evenement genomen worden. Dit betreft zowel foto’s van de deelnemers (leden en genodigden) en hun voertuigen als groepfoto’s of individuele foto’s van personen of voertuigen. Deze foto’s dienen enkel als opluistering van het clubblad en de Internetwebsite of de andere gebruikte mediakanalen (Facebookpagina) van de Club of louter voor de Clubdocumentatie. Het recht op afbeelding wordt bekrachtigd door artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en door de Belgische wet op het auteursrecht. In het ledenbestand van de BCOP kunnen, voor zover beschikbaar, foto’s van de oldtimer voertuigen van de leden bewaard worden ter archivering. Door hun toetreding tot de Club, gaan de leden er expliciet mee akkoord dat foto’s van henzelf of van hun voertuig(en) in het kader van rondritten en/of andere Clubevenementen, in het clubmagazine en/of de Internetsite, of de andere mediakanalen gebruikt door de Club (Facebookpagina), kunnen worden geplaatst en ook in de clubarchieven kunnen worden bijgehouden. Door hun deelname aan de Clubevenementen geven alle deelnemers (genodigden) automatisch en expliciet toestemming dat foto’s van henzelf of van hun voertuig(en) in het kader van rondritten en/of andere Clubevenementen, in het clubmagazine en/of de Internetsite, of de andere mediakanalen gebruikt door de Club (Facebookpagina), kunnen worden geplaatst en ook in de clubarchieven kunnen worden bijgehouden. De Clubleden moeten beseffen en gaan er expliciet mee akkoord bij hun toetreding of deelname aan het evenement, dat deze foto’s niet kunnen worden verwijderd uit de respectievelijke magazines/mediakanalen/archieven van de Club waarin zij zich eventueel zouden bevinden bij het verlaten van de club. De deelnemers (genodigden) aan het evenement moeten beseffen en gaan er expliciet mee akkoord bij hun deelname aan het evenement, dat deze foto’s niet kunnen worden verwijderd uit de respectievelijke magazines/mediakanalen/archieven van de Club waarin zij zich eventueel zouden bevinden.

Privacy beleid

Peugeot Club Belgium Peugeot Club Belgium