vzw  BELGISCHE CLUB VOOR OUDE PEUGEOT’S asbl      CLUB BELGE DES ANCIENNES PEUGEOT
Welkom op de infopagina van de BCOP De    Belgische    Club    voor    Oude    Peugeot’s    is    de enige    nationale,    tweetalige    PEUGEOT    CLUB    in BELGIË. In   2019   zullen   wij   het   40-jarig   bestaan   van   onze vereniging   vieren.   Momenteel   zijn   wij   volop   bezig met het  organiseren van de IAPM 2019. Wij    proberen    in    de    eerste    plaats    een    (h)echte vriendenclub   te   zijn   waar   het   plezant   is   elkaar telkens   opnieuw   te   kunnen   ontmoeten   tijdens   de verschillende   evenementen.   Dit gaat     van     clubstands     op     de gekende           oldtimerbeurzen, maandelijkse       rondritten       in binnen-          of          buitenland georganiseerd        door        onze enthousiaste   leden   of   door   het Comité,    de    babbelavonden    en de         jaarlijkse         algemene vergadering.    Onze    agenda    is dus      steeds      goed      gevuld. Belangrijk   te   weten   is   dat   het vooral   de   leden   zijn   die   de   club levendig     houden     door     hun initiatieven.                     Hierbij ondersteunen   de   leden   van   het Comité   de   organiserende   leden waar zij kunnen. Naast   het   aangename   van   de rondritten   en   de   evenementen is   het   motto   van   de   vereniging het      aanmoedigen      van      het behoud,           bewaren           en restaureren   van   de   voertuigen van     het     fabricaat     PEUGEOT, evenals   het   bevorderen   van   de kennis    van    deze    voertuigen. Hiertoe   zal   onze   vereniging   de personen       die       voor       deze voertuigen                   werkelijk belangstelling                hebben, groeperen   en   in   samenwerking met    de    BFOV    hun    belangen verdedigen.   Zij   zal   tevens   het opstellen    en    het    verspreiden van      documenten      met      de betrekking   tot   de   geschiedenis, het    gebruik,    de    techniek    en alles    wat    op    deze    voertuigen    kan    betrekking hebben,    in    de    breedste    zin    van    het    woord bevorderen     in     samenwerking     met     l’Aventure PEUGEOT      |      CITROËN      |      DS,      welk      een overkoepelend   orgaan   is   die   tot   doel   heeft   het patrimonium   van   de   merken   uit   de   groep   PSA   te bewaren. Door    lid    te    worden    van    de    club    bent    u    ook automatisch   lid   van   de   Belgische   Federatie   voor Oude    Voertuigen    (BFOV)    wat    ook    het    voordeel heeft    te    kunnen    genieten    van    een    voordelige (oldtimer)verzekering    en    …    moest    het    toevallig nodig   zijn,   kan   u   ook   genieten   van   een   ingesloten verzekering voor takeling van uw voertuig. Een    trimestrieel    magazine    van    de    BFOV    met interessante     lectuur     en     een     tweemaandelijks maandblad    van    de    BCOP    krijgt    u    eveneens toegestuurd. U   bekomt   alsook   korting   op   de   inkom   van   tal   van oldtimerbeurzen. De   Club   is   stichtend   lid   van   de   BFOV   (Belgische Federatie    voor    Oude    Voertuigen)    en    lid    van l’AVENTURE PEUGEOT | CITROËN | DS. Waar wacht u nog op om ons te vervoegen?
Bienvenue sur la page info du CBAP Le   Club   Belge   des   Anciennes   Peugeot   est   le   seul CLUB PEUGEOT en BELGIQUE et est bilingue. En    2019    nous    fêterons    les    40    ans    de    notre association.    A    l’heure    actuelle    nous    sommes    en pleine organisation de l’IAPM 2019. Nous   essayons   avant   tout   d’être   une   amicale   où   il est   agréable   de   se   rencontrer   à   chaque   fois   lors   des événements.   Cela   peut   avoir   lieu   sur   les   stands   des différentes   bourses   aux   ancêtres, lors   des   randonnées   en   Belgique ou    à    l’étranger    organisées    par nos   membres   enthousiastes,   lors de   manifestations   organisées   par le   Comité,   les   soirées   causeries et     bien     sûr     notre     Assemblée Générale                        organisée annuellement.   Notre   agenda   est donc   toujours   bien   rempli.   Il   est important   à   savoir   que   ce   sont   en général   les   membres   mêmes   qui font     vivre     le     Club     par     leurs initiatives.      Les      membres      du Comités    de    gestion    soutiennent les membres où ils le peuvent. Mais   il   n’y   a   pas   que   les   éléments agréables     :     le     but     de     notre association    est    d’encourager    la sauvegarde,   la   préservation   et   la restauration   des   véhicules   de   la marque    PEUGEOT,    ainsi    que    de promouvoir     les     connaissances relatives   à   ces   véhicules.   A   cette fin,    l’association    regroupera,    en collaboration    avec    la    FBVA,    les personnes      qui      marquent      un intérêt   certain   pour   ces   véhicules, et    défendra    leurs    intérêts.    Elle encouragera        également        la rédaction    et    la    publication    de documents    concernant    l’histoire, l’utilisation   et   la   technique   de   ces véhicules,   ainsi   que   tout   ce   qui les   concerne,   dans   le   sens   le   plus large    de    cette    notion,    cela    en collaboration      avec      l’Aventure PEUGEOT   |   CITROËN   |   DS,   qui   est   une   organisation qui    fédère    les    Clubs    de    la    Marque    à    travers    le monde   entier   et   qui   aide   à   rassembler   et   mettre   en valeur le patrimoine des marques du groupe PSA. En    devenant    membre    du    Club    vous    devenez automatiquement   membre   de   la   Fédération   Belge des   Véhicules   Anciens   (FBVA).   Cette   adhésion   vous permet   de   profiter   d’une   assurance   (ancêtre)   plus avantageuse   et   …   si   nécessaire   de   faire   usage   d’un service de dépannage inclus dans celle-ci. Vous    recevrez    les    magazines    de    la    FBVA    et    du CBAP, respectivement trimestriel et bimestriel. Enfin    grâce    à    votre    affiliation    vous    bénéficieriez d’une    agréable    ristourne    sur    le    prix    d’entrée    de nombreuses bourses aux ancêtres. Le     Club     est     membre     fondateur     de     le     FBVA (Fédération    Belge    des    Véhicules    Anciens)    et    est membre de l’AVENTURE PEUGEOT | CITROËN | DS. Qu’attendez-vous encore pour nous rejoindre ?
“Sans  Club,  nous  serions  de  simples  conducteurs  parmi d’autres, … chez Peugeot on est plus que cela !”
“Zonder  de  Club  zouden  wij  maar  gewone  bestuurders zijn  tussen  zo  vele  anderen,  …  bij  Peugeot  zijn  we  meer dan dat!”
Laurence & Jean-François Toussaint
Welkom Bienvenue
vzw BCOP - CBAP asbl PEUGEOT CLUB BELGIUM
PEUGEOT CLUB BELGIUM