Laurence & Jean-François Toussaint
Hartelijk welkom op de infopagina van de BCOP In   2014   vierden   wij   het   35-jarig   bestaan   van   onze vereniging.   Zij   heeft   als   doel   het   aanmoedigen   van   het behoud,   bewaren   en   restaureren   van   de   voertuigen van   het   fabrikaat   PEUGEOT,   evenals   het   bevorderen van   de   kennis   over   deze   voertuigen.   Hiertoe   zal   onze vereniging   de   personen   die   voor   deze voertuigen      werkelijk      belangstelling hebben,    groeperen    en    hun    belangen verdedigen.   Zij   zal   tevens   het   opstellen en    het    verspreiden    van    documenten met    betrekking    tot    de    geschiedenis, het   gebruik,   de   techniek   en   alles   wat op    deze    voertuigen    kan    betrekking hebben,    in    de    breedste    zin    van    het woord     bevorderen.     Onze     jaarlijkse agenda   is   steeds   goed   gevuld:   gaande van        beurzen        met        clubstands, verschillende   rondritten   in   binnen-   en buitenland,  ledenvergadering, ... Lid   zijn   van   de   club   heeft   ook   het   voordeel   te   kunnen genieten van een voordelige oldtimerverzekering. De    Club    is    stichtend    lid    van    de    BFOV    (Belgische Federatie     voor     Oude     Voertuigen)     en     lid     van l’AVENTURE PEUGEOT. “Zonder   de   Club   zouden   wij   maar   gewone   bestuurders zijn   tussen   zo   vele   anderen,   …   bij   Peugeot   zijn   we   meer dan dat!”
Bienvenue sur la page info du CBAP En    2014    nous    avons    fêté    les    35    ans    de    notre association.     Le     but     de     notre     association     est d’encourager    la    sauvegarde,    la    préservation    et    la restauration    des    véhicules    de    la    marque    PEUGEOT, ainsi   que   de   promouvoir   les   connaissances   relatives   à ces   véhicules.   A   cette   fin,   l’association regroupera       les       personnes,       qui marquent   un   intérêt   certain   pour   ces véhicules,   et   défendra   leurs   intérêts. Elle       encouragera       également       la rédaction      et      la      publication      de documents       concernant       l’histoire, l’utilisation    et    la    technique    de    ces véhicules,    ainsi    que    tout    ce    qui    les concerne,   dans   le   sens   le   plus   large   de cette   notion.   Notre   agenda   annuel   est toujours   bien   chargé:   les   bourses   avec les    stands    du    club,    nos    randonnées dans   le   pays   mais   aussi   à   l’étranger, les réunions des membres, ... Les    membres    du    club    ont    l’avantage    de    bénéficier d’une assurance plus avantageuse pour leur ancêtre. Le   Club   est   membre   fondateur   de   la   FBVA   (Fédération Belge    des    Véhicules    Anciens)    et    est    membre    de l’AVENTURE PEUGEOT. “Sans   Club,   nous   serions   de   simples   conducteurs   parmi d’autres, … chez Peugeot ont est plus que cela !”
  vzw  BELGISCHE CLUB VOOR OUDE PEUGEOT’S asbl      CLUB BELGE DES ANCIENNES PEUGEOT
Welkom Bienvenue
vzw BCOP - CBAP asbl
Created by VAP ©2017-01
BCOP-CBAP